Wypowiedzenie umowy Netia

Zanim zdecydujesz się na rozwiązanie umowy z Netią zastanów się 10 razy !  Polecam kontakt z infolinią 801802803 PRZED podjęciem decyzji o rezygnacji.

 

Wzór wypowiedzenia umowy Netia.

Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia. Adres Netii użyty w piśmie to adres rejestracji spółki Netia, a nie adres korespondencyjny !

word
Wypowiedzenie Netia wzór doc

pdf
Wypowiedzenie Netia wzór  PDF

 

Wzór odstąpienia od nowej umowy Netia.

Poniżej zamieszczamy wzór odstąpienia od nowej umowy. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od podpisania umowy mają konsumenci, czyli osoby prywatne, które podpisały umowę poza lokalem Netii. 

Umowy podpisane w salonach firmowych nie dają prawa do odstąpienia.

Adres Netii użyty w piśmie to adres rejestracji spółki Netia, a nie adres korespondencyjny !

word
Odstąpienie od nowej umowy Netia wzór doc

pdf
Odstąpienie od nowej umowy Netia wzór  PDF

Gdzie mogę przesłać pismo z informacją o rezygnacji z usług Netii?

Pismo rezygnacyjne można wysłać drogą mailową na adres info@netia.pl dla Klientów Indywidualnych oraz firma@netia.pl dla Klientów Biznesowych. Do wiadomości e-mail powinien być dołączony zeskanowany dokument odręcznie podpisanego wypowiedzenia. Pismo można wysłać także faksem na numer 22 338 52 42 lub na adres korespondencyjny:

Netia SA

skr. poczt. nr 597

40-950 Katowice S105

 

Jakie informacje powinno zawierać pismo z rezygnacją ?

Pismo dotyczące rezygnacji powinno zawierać:

  • dane Abonenta (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres),
  • numer konta Abonenta,
  • adres usługi jeśli posiadasz więcej niż jedną lokalizację,
  • nazwę usługi, z której chcesz zrezygnować, jeśli posiadasz wiele usług podaj numer telefonu lub numer usługi  z załącznika do faktury Netii,
  • czytelny, własnoręczny podpis właściciela usług lub osoby upoważnionej do reprezentowania.

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie rozwiązania Umowy, koniecznie zamieścić taką informację w piśmie.

 

Na obrazku zaznaczony numer usługi internetowej umieszczony na załączniku do faktury Netii.

zalacznik_do_faktury

Kiedy usługi przestaną być świadczone?

 

Zgodnie z par. 7. ust. 2. Regulaminu Świadczenia Usług każda ze stron może rozwiązać Umowę  lub zmienić taką Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie.

Przykład: jeżeli Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się 3 dnia każdego miesiąca, a rezygnacja wpłynęła do Netii 20 lipca, zgodnie z Regulaminem Umowa będzie rozwiązana 2 września, ponieważ pełny Okres Rozliczeniowy trwać będzie od 3 sierpnia do 2 września.

Okres rozliczeniowy odczytasz na każdej fakturze Netii w polu Opłaty za okres.

Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Netii. W okresie wypowiedzenia Usługa świadczona jest na zasadach Umowy do daty jej rozwiązania.

 

Czym jest Opłata Wyrównawcza?

 

Opłata Wyrównawcza to kara umowna naliczana za przedwczesne rozwiązanie umowy. Jeżeli chcesz rozwiązać umowę terminową z datą wcześniejszą niż data zakończenia tej umowy, opłata ta będzie naliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do końca umowy. Po złożeniu wypowiedzenia i wprowadzeniu zleceń do systemów Netii wysokość Opłaty Wyrównawczej poda Ci automat na infolinii Netii, nie ma konieczności rozmowy z konsultantem.

 

 Co zrobić z urządzeniem, które dzierżawię od Netii?

Dzierżawione urządzenie abonenckie (Netia Spot, Netia Player, mobilny modem) prosimy przesłać wraz ze wszystkimi elementami w przeciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy na adres:

Magazyn Centralny Grupy Netia , IPS
ul. Inwestorów 13
39-300 Mielec

 

 Możesz zamówić kuriera, który odbierze od Ciebie urządzenie w cenie 17,69 zł brutto: zwroty.furgonetka.pl/netia

Urządzenie należy odesłać na koszt własny. W przypadku nieodesłania urządzenia w terminie, Netia ma prawo naliczyć karę umowną za każde z urządzeń w wysokości określonej w Szczegółowych Warunkach Promocji obowiązującej Klienta. dla Przykładu Netia Spot to najczęściej kara w wysokości 300 zł a Netia Player 500 zł.