Przykład Konfiguracji routera

 Poniższy opis konfiguracji routera jest uniwersalny dla wielu routerów z oprogramowaniem conexant.

Parametry na linii

 • TP: VPI=0, VCI=35, enkapsulacja=PPPoA VcMUX
 • Netii: VPI=8, VCI=35, enkapsulacja=PPPoE LLC
 • Dialog: VPI=1, VCI=32, enkapsulacja=PPPoE LLC
 1. Po podłączeniu komputera do jednego z portów LAN i włączeniu komputera, należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript.
 2. W przeglądarce należy wpisać standardowo ustawiony adres routera, czyli: http://10.0.0.2
 3. Następnie powinno się otworzyć okno logowania. Standardowo nazwa użytkownika brzmi: admin a hasło: epicrouter dla modemów Request hasło to conexant.
 4. Po zatwierdzeniu hasła wyświetli się Status – Home Page

Status – Home page

Strona ta przedstawia informacje o wersji firmware, oraz o statusie portu WAN i LAN.
– Firmware Version: Numer wersji oprogramowania producenta.
– Customer Software Version: Numer wersji oprogramowania użytkownika.
– WAN: Informacje o adresie IP, masce i mac adresie portu WAN ADSL.
– LAN: Informacje o adresie IP, masce i mac adresie portu LAN
– Number of Ethernet Devices Connected to the DHCP Server: Lista użytkowników którym zostały przydzielone adresy IP z serwera DHCP

Konfiguracja modemo-routerów Netia
 

Zakładka Configuration – WAN

Zakładka ta pozwala na konfigurację łącza ADSLowego – port WAN [ patrz Rys. 1 ]

Aby uruchomić Szybki Internet od Netii na routerze należy ustawić następujące parametry:
– Enabled – Yes
VPI – 8 (na linii Netii) lub 0 (na linii TPsa)
VCI – 35
– Static IP Address – parametr ten jest bez znaczenia dla usługi Szybki Internet od Netii
– Subnet Mask – parametr ten jest bez znaczenia dla usługi Szybki Internet od Netii
– Gateway – 0.0.0.0
– MAC SPOOFING – Disabled – opcja ta pozwala na ustawienie dowolnego Mac Adresu widzianego na porcie WAN. Usługa Szybki Internet od Netii nie wymaga ustawienia tego parametru.
ENCAPSULATION – PPPoE LLC (na linii Netii) lub PPPoA VcMUX (na linii TPsa)
– BRIDGE – Disable ,bądź Enable gdy router ma być tylko modemem [przeźroczysty].
– IGMP – Disable
– Service Name – Dowolna nazwa usługi np. „netia”
– Username – nazwa użytkownika. Dla rejestracji Szybki Internet od Netii brzmi ona internet Po przeprowadzeniu rejestracji i otrzymaniu prawidłowego loginu użytkownika należy tą pozycję zmienić na właściwą.
– Password – hasło użytkownika. Dla rejestracji Szybki Internet od Netii brzmi ono internet. Po przeprowadzeniu rejestracji i otrzymaniu prawidłowego hasła użytkownika należy tą pozycję zmienić na właściwą. [ patrz Rys. 2 ]
– Disconnect Timeout – 0 (jest to czas bezczynności routera, po którym ma nastąpić rozłączenie modemu). Po wpisaniu wartości 0, połączenie nie będzie rozłączane.
– MRU – 1492
– MTU – 1492
– MSS – 1432
– Authentication – Auto
– Automatic Reconnect – zaznaczyć (Po utraceniu połączenia, modem automatycznie będzie starał się odnowić połączenie.

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit].

Zakładka Configuration – DNS

Zakładka ta pozwala na skonfigurowanie adresów serwerów DNS. Należy z rozwijalnego menu „DNS Proxy Selection” wybrać opcję: „Use Auto Discovered DNS Servers Only”

Po skonfigurowaniu powyższego parametru, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: „Save Settings” i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Po restarcie modemu należy połączyć się ze stroną www.netia.pl/popup/internet/aktywacja.html (jedyna możliwa strona do otwarcia przy nazwie użytkownika internet i haśle internet) w celu uzyskania właściwej nazwy użytkownika i hasła, które następnie należy wpisać w konfigurację WAN zamiast poprzednich danych.

UWAGA: Po uzyskaniu nowego loginu i hasła należy je wpisać do pól „Username” (nazwa użytkownika) i Password (hasło).

Konfiguracja modemo-routerów Netia
 

Konfiguracja portu LAN

Aby dokonać konfiguracji parametrów portu LAN należy z lewej zakładki, z działu Configuration wybrać zakładkę LAN. [ patrz Rys. 1 ]

 • IP Address – adres IP portu LAN
 • Subnet Mask – Maska adresu portu LAN [ patrz Rys. 2 ]
 • DHCP Server – Załącza serwer przydzielający adresy IP komputerom w sieci.
 • Lease Time – Czas dzierżawy adres IP
 • DHCP address pool selection – System Allocated – automatycznie przydziela adresy IP z uwzględnieniem maski sieci, nie więcej jednak niż 253 adresy
 • DHCP address pool selection – User Define – po wybraniu tej opcji użytkownik może zdefiniować zakres przyznawania adresów IP.
 • User Defined Start Address – Startowy adres IP dla serwera DHCP
 • User Defined End Address – Końcowy adres IP dla serwera DHCP [ patrz Rys. 3 ]
 • DHCP gateway selection – Automatic – Adres bramki będzie przydzielany automatycznie (taki jak adres IP portu LAN)
 • DHCP gateway selection – User Defined – Pozwala na własne określenie adresu IP bramki
 • User Defined Gateway Address – Adresu IP bramki

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem[Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: „Save Settings” i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Konfiguracja modemo-routerów Netia
 

Jak przejść na stałe adresy IP?

Najpierw należy skonfigurować odpowiednio serwer DHCP lub go całkowicie wyłączyć. W tym celu należy wybrać z zakładki Configuration pozycję LAN.

Zakładamy, że stałe adresy IP będą z zakresu 10.0.0.5 do 10.0.0.40. Jeśli wszystkie komputery w sieci będą miały wpisane na stałe adresy IP, to zasadne jest całkowite wyłączenie serwera DHCP poprzez odznaczenie okienka w pozycji DHCP Server.
Jeśli jednak w sieci będzie potrzeba korzystania z serwera DHCP, należy skonfigurować jego zakres poza zakresem stałych adresów IP. W naszym przykładnie powinien on przydzielać adresy poza zakresem 10.0.0.5 – 10.0.0.40, czyli np. od 10.0.0.50 do 10.0.0.100. W tym celu należy ustawić:

 • Zaznacz pole User Defined
 • Wpisz 10.0.0.50 w User Defined Start Address 
 • Wpisz 10.0.0.100 w User Defined End Address [ patrz Rys. 1 ]

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: „Save Settings” i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Oprócz konfiguracji routera, należy ustawić następujące dane w komputerze:

 • Adres IP – w naszym przykładzie jeden z adresów z zakresu 10.0.0.5 do 10.0.0.40
 • Maska – 255.255.255.0
 • Bramka – 10.0.0.2 (Przy założeniu że adres IP routera to 10.0.0.2)
 • Serwer DNS – 10.0.0.2 (Przy założeniu że adres IP routera to 10.0.0.2) [ patrz Rys. 2 ]

UWAGA: Każdy komputer musi mieć inny adres IP

Konfiguracja modemo-routerów Netia
 

Virtual Server

Funkcja ta pozwala na stworzenie wirtualnych serwerów przy użyciu translacji adresów IP.

Przykład: W sieci wewnętrznej są 3 komputery z uruchomionymi serwerami ftp, które nasłuchują na porcie 21.
1 komputer – adres IP 10.0.0.5
2 komputer – adres IP 10.0.0.11
3 komputer – adres IP 10.0.0.50
Adres IP zewnętrzny (publiczny) 213.242.12.75

Należy z lewej zakładki z działu „Configuration” wybrać zakładkę „Virtual Servers” i dla powyższego przykładu wypełnić tak jak w przykładzie poniżej:

ID – Public port – Private port – Port type – Host IP Address

1 – 8021 – 21 – TCP – 10.0.0.5
2 – 8821 – 21 – TCP – 10.0.0.11
3 – 21 – 21 – TCP – 10.0.0.50

A oto sposób zalogowania się na te serwery:

ftp://213.242.12.75:8021 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 1
ftp://213.242.12.75:8821 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 2
ftp://213.242.12.75 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 3 (nie ma potrzeby wpisywania nr portu, bowiem port 21 jest standardowym portem dla FTP)

Zaleca się stosować adresy IP statyczne (wpisane na stałe w komputerach, do których są wpisane przekierowania w Virtual Servers)

UWAGA: Nie wolno zrobić dwóch wpisów na 2 różne komputery a ten sam port publiczny [ patrz Rysunek ]

Oczywiście w przypadku innych programów jak np. GG należy użyć innych portów ( dla GaduGadu 1550)

DMZ [Demilitarized zone]

Wydzielany na zaporze sieciowej (ang. firewall) obszar sieci komputerowej nie należący ani do sieci wewnętrznej (tj. tej chronionej przez zaporę), ani do sieci zewnętrznej (tej przed zaporą; na ogół jest to Internet).

Opcja ta znajduje się w zakładce Admin Privilege ŕ Misc Configuration

Pozwala ona na przekierowanie wszystkich portów przychodzących na adres IP publiczny do wskazanego komputera.

Aby uaktywnić tą funkcję należy ustawić DMZ na Enabled a w DMZ HOST IP podać adres IP komputera, do którego robimy przekierowanie.

Konfiguracja modemo-routerów DMZ
 

Filtrowanie po MAC

Opcja ta znajduje się w zakładce Configuration ŕ Bridge Filtering

Pozwala ona, między innymi, na wpisanie 4 adresów MAC kart sieciowych, które mają nie mieć dostępu do Internetu.

Aby uaktywnić tą funkcję, należy zaznaczyć opcję [Yes] w Enable Bridge Filtering, a następnie wypełnić pola:

– Source MAC – Adres MAC karty
– Block – Informacja że karta ta ma być blokowana
a następnie nacisnąć przycisk [Add] w celu dodania wpisu.

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: Save Settings i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].